Diagnostik & behandling av sår hos hund & katt

Tid och plats

Denna kurs är lämplig för ett djursjukhus eller en klinik alternativt för ett lokalt område i landet.
Kontakt oss för planering av en kursdag.

Utbildningen finns som både en endagars-. och en tvådagarskurs.

Innehåll

Kursen ha genomförts årligen sedan 2004 och har varit mycket uppskattad. Den har, efter intryck från humansjukvården, infört moderna sårbehandlingsprinciper till veterinärmedicinen när det gäller såväl tekniker som materialval. Sårbedömning och sårbehandling ingår varje dag i djurhälsopersonalens arbetsuppgifter och att göra rätt från början är naturligtvis mycket viktigt för ett optimalt resultat och en god prognos.

Under kursen går vi igenom:

  • Sårläkningsprocessen
  • Sårpanorama hos hund och katt
  • Diagnostik och behandling av sår
  • Läkningshämmande faktorer och behandlingsstrategi
  • Bandageringsteknik
  • Bandagematerial – teori och praktisk förevisning
  • Dränering
  • Medicinsk behandling av sårskador
  • Bedömningsschema
  • Sårvård i praktiken

Dessutom har vi grupparbeten med bedömning och handläggning av ”pappersfall” samt diskussion runt verkliga fall som bilddokumenterats. Dessa falldiskussioner är en viktig del i att lära sig känna igen olika faser i läkningsprocessen och kunna bedöma när det föreligger en störning eller läkningshämning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till all djurhälsopersonal som diagnosticerar och behandlar sår. Oftast är det veterinären som är beslutande i vilken behandlingsstrategi som ska tillämpas och denne måste givetvis vara väl förtrogen med principerna för modern sårvård. Djursjuksköterskor och djurvårdare utför ofta det dagliga praktiska arbetet med sårbehandling och måste därför kunna bedömningsgrunderna och avgöra om allt går enligt planen samt vara förtrogen med tekniker och material. Sårbehandling är i många fall ett team-arbete.

Föreläsare och handledare

Ole Frykman, DVM, specialist i kirurgi

Avgift och anmälan

För ytterligare information och planering kontakta Malin Kyllesjö på info@vetortho.se